Gedenkplakette an Maurice Chenot, soldat du 5e Génie. Mit Foto

    Gedenkplakette an Maurice Chenot, soldat du 5e Génie. Mit Foto

    Alte elemente care v-ar putea interesa: