"Souvenier": "Zinn-Platte (datiert 1821), m.Inschr. + Bild St. Georg

    Adăugați taguri

    To add tags, please sign in first. Autentificare

    "Souvenier": "Zinn-Platte (datiert 1821), m.Inschr. + Bild St. Georg

    Alte elemente care v-ar putea interesa: